Bài tập toán lớp 4 học kỳ 1

      101

815: ..................................................................................................................................... 

5455: ................................................................................................................................... 

65505: ................................................................................................................................. 

5125085: .............................................................................................................................. 

95005125: ............................................................................................................................ 

545005875: .......................................................................................................................... 

Bài 2: 

a) trong những 987 406

Chữ số 9 ở sản phẩm …………… , có mức giá trị là …………… cùng thuộc lớp ……………

Chữ số 0 ở mặt hàng …………… , có mức giá trị là …………… với thuộc lớp ……………

Chữ số 6 ở sản phẩm …………… , có giá trị là …………… và thuộc lớp ……………

b) trong số 637 128, chữ số có mức giá trị lớn số 1 là …… , chữ số có giá trị nhỏ nhắn nhất là ……

Bài 3: Viết số gồm:

a) Tám triệu, nhì mươi lăm nghìn, chín đối kháng vị: ……………………

b) nhị mươi sáu triệu, tám trăm nghìn, năm nghìn, bảy đối kháng vị: ……………………

c) Bảy chục triệu, bốn triệu, năm chục nghìn, tám nghìn, sáu trăm, một đối chọi vị: ……………………

d) Chín triệu, bảy nghìn, tám trăm, bốn chục, hai solo vị: ……………………

e) bốn chục triệu, chín chục nghìn, bảy trăm cùng năm đối chọi vị: ……………………

Bài 4: Sắp xếp những số:

1389065 ; 987065 ; 10385012 ; 86154 ; 100246 theo thứ tự tăng dần:

……………………………………………………………………………………………………

98326 ; 201345 ; 2008102 ; 420008 ; 981 ; 2017 theo sản phẩm tự giảm dần:

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Viết số:

a) cho 7 chữ số: 0 ; 8 ; 2 ; 3 ; 9 ; 5 ; 6.

Viết số tự nhiên bé nhỏ nhất từ 7 chữ số bên trên : …………………

Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất từ 7 chữ số trên : …………………

b) Số nhỏ tuổi nhất gồm 4 chữ số không giống nhau: …………………

c) Số lẻ nhỏ dại nhất bao gồm 5 chữ số không giống nhau: …………………

d) Số lẻ bé dại nhất có 4 chữ số khác nhau: …………………

e) Số lớn số 1 có 3 chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bởi 10 : …………………

f) Số nhỏ bé nhất tất cả 3 chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bằng 14 : …………………

g) Số bé nhất bao gồm 4 chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bởi 15 : …………………

Bài 6: Viết tất cả các số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số nhưng mà tổng những chữ số của mỗi số bởi 3.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 1: Đổi đối kháng vị

2 tấn 385 kg = …………… kg

9 tấn 79 kilogam = …………… kg

15 tấn 8 kilogam = …………… kg

6 tấn 8 tạ = …………… kg

15kg 4 dag = …………… dag

24kg 8 hg = …………… dag

23dag 9g = …………… g

8hg 9dag = ……………dag

4kg 25g = …………… g

53 yến 5kg = …………… kg

25kg 7dag = …………… dag

1/4 tấn = …………… kg

45185 kilogam = ……… tấn ……… kg

9506 kilogam = ……… tạ ……… kg

865 kilogam = ……… yến ……… kg

89125 g = ……… kilogam ……… g

12375 dag = ……… kilogam ……… dag

25005 g = ……… kilogam ……… g

6hg 7g = ……………g

600kg = …………… yến

7500dag = …………… kg

19 tạ 9 kg = …………… kg

6 tấn 19 yến = …………… kg

1/5kg = …………… dag

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) 3 tấn 280 kg + 5 tấn 890 kg = ...................................................................................... 

b) 5 tạ 34 kilogam – 3 tạ 56 kg = .............................................................................................. 

c) 3 kg 245 g – 2 kg 347 g = ............................................................................................ 

d) 3 tấn 4 tạ ´ 3 = ........................................................................................................... 

e) 5t 3 tạ : 2 = ............................................................................................................ 

f) 3 tấn 4 tạ + 5 tấn 6 tạ + 4 tấn 2 tạ = .............................................................................. 

g) 4 tấn 2 tạ + 3 tấn 5 tạ – 5t 9 tạ = .............................................................................. 

h) 34 tấn 3 yến – 16t 7 yến = ..................................................................................... 

i) 5 kg 3 hg + 4 kilogam 4 hg – 3 kilogam 9 hg = ............................................................................. 

j) 3 kilogam 2 g ´ 5 : 2 = ........................................................................................................