Bát nhã tâm kinh tiếng phạn mp3

      38
*

Sao chép

bài bác hát: Arya valokiteshvaro bodhisattvo gambhiramPrajnaparamita charyam charamanoVyavalokayati sma pancha skandhas tamsh chaSvabhava shunyan pashyati smaIha shariputra rupam shunyata shunyata eva rupamRupan na prithak shunyataShunyataya na prithak rupamYad rupam sa shunyataYa shunyata tad rupamEvam eva vedana samjna samskara vijnanamIha shariputra sarva dharma shunyata lakshanaAnutpanna aniruddha amala avimala anuna aparipurnahTasmat shariputra shunyatayam mãng cầu rupamNa vedana na samjna mãng cầu samskara na vijnanamNa chakshu shrotra ghrana jihva kaya manamsiNa rupa shabda gandha rasa sprashtavya dharmahNa chakshur dhatur yavan na mano vijnanam dhatuhNa avidya na avidya kshayo yavan jara maranamNa jara marana kshayo mãng cầu duhkha samudaya nirodha margaNa jnanam mãng cầu praptir mãng cầu bhismaya tasmai mãng cầu apraptihTasmat shariputra apraptivad bodhisattvoPrajnaparamitam ashrityaViharatya chitta varanahChitta avarana nastitvad atrastoViparyasa atikranto nishtha nirvanaTryadhva vyavasthitah sarva buddhahPrajnaparamitam ashritya anuttaramSamyak sambodhim abdhisambuddhahTasmat jnatavyam prajnaparamita maha mantraMaha-vidya mantra a"nuttara mantra samasama mantrahSarva duhkha prashamanah satyam amithyatvatPrajnaparamitayam ukto mantrah tadyathaGate gate paragate parasamgate bodhi svahaArya valokiteshvaro bodhisattvo gambhiramPrajnaparamita charyam charamanoVyavalokayati sma pancha skandhas tamsh chaSvabhava shunyan pashyati smaIha shariputra rupam shunyata shunyata eva rupamRupan na prithak shunyataShunyataya mãng cầu prithak rupamYad rupam sa shunyataYa shunyata tad rupamEvam eva vedana samjna samskara vijnanamIha shariputra sarva dharma shunyata lakshanaAnutpanna aniruddha amala avimala anuna aparipurnahTasmat shariputra shunyatayam na rupamNa vedana na samjna na samskara mãng cầu vijnanamNa chakshu shrotra ghrana jihva kaya manamsiNa rupa shabda gandha rasa sprashtavya dharmahNa chakshur dhatur yavan na mano vijnanam dhatuhNa avidya mãng cầu avidya kshayo yavan jara maranamNa jara marana kshayo mãng cầu duhkha samudaya nirodha margaNa jnanam na praptir mãng cầu bhismaya tasmai na apraptihTasmat shariputra apraptivad bodhisattvoPrajnaparamitam ashrityaViharatya chitta varanahChitta avarana nastitvad atrastoViparyasa atikranto nishtha nirvanaTryadhva vyavasthitah sarva buddhahPrajnaparamitam ashritya anuttaramSamyak sambodhim abdhisambuddhahTasmat jnatavyam prajnaparamita maha mantraMaha-vidya mantra a"nuttara mantra samasama mantrahSarva duhkha prashamanah satyam amithyatvatPrajnaparamitayam ukto mantrah tadyathaGate gate paragate parasamgate bodhi svaha