Cách làm sơ đồ tư duy

      86

Làm nắm nào để bạn có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối quan hệ tình dục giữa những phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo ra một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, những lựa chọn xây dựng mà bạn chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục đích của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều đặc trưng nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của doanh nghiệp khi tạo ra sơ đồ tư duy:

Họ cần thông tin gì để hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó bắt buộc phải cụ thể đến mức nào?Bạn rất có thể làm gì để sơ đồ bốn duy của người sử dụng hấp dẫn hơn?