Hôn nhân tiền định

      57
Chúa Giê Su Ky Tô đã trả lời các câu hỏi và dạy lẽ thật về hôn nhân và ly hôn. Bài học này có thể giúp em hiểu cách Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô đã cung cấp đường lối để em có được một cuộc hôn nhân vĩnh cửu, hạnh phúc trong tương lai.

Bạn đang xem: Hôn nhân tiền định

Hôn nhân là một phần trong kế hoạch của Thượng ĐếĐiều gì sẽ xảy ra cho bánh xe đạp này nếu trục (điểm trung tâm của bánh xe) bị tháo ra?

Đọc đoạn đầu tiên của “ Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới ” (trên trang kemhamysophie.com), tìm kiếm xem điều gì là trọng tâm trong kế hoạch cứu rỗi của Cha Thiên Thượng.

Chúng tôi, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Hội Đồng Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, long trọng tuyên bố rằng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đã được Thượng Đế quy định sẵn và gia đình là trọng tâm kế hoạch của Đấng Sáng Tạo dành cho số mệnh vĩnh cửu của con cái Ngài.


(“ Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới ”, kemhamysophie.com)


Vai trò của gia đình trong kế hoạch của Thượng Đế có thể so sánh như thế nào với trục của bánh xe?

Em nghĩ hôn nhân “đã được Thượng Đế quy định sẵn” có nghĩa là gì?

Điều nào sau đây mô tả cảm xúc hiện tại của em về hôn nhân? (Chọn tất cả các câu thích hợp.)

Vui mừng—“Tôi đang mong chờ việc đó khi đến thời điểm thích hợp.”

Hồi hộp—“Liệu tôi có tìm được một người bạn đồng hành vĩnh cửu không?”

Lo lắng—“Tôi thấy có quá nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc và nhiều cuộc ly hôn.”

Bối rối— “Có quá nhiều ý kiến khác nhau về hôn nhân.”

Hôn nhân được định là vĩnh cửu

Vào thời kỳ của Kinh Tân Ước, một số người cho rằng luật Môi Se coi việc ly hôn là chính đáng thậm chí vì những lý do thứ yếu hoặc ích kỷ. Đấng Cứu Rỗi đã dạy những lẽ thật quan trọng về hôn nhân để trả lời câu hỏi của những người Pha Ri Si về việc ly hôn. Khi học những lời giảng dạy của Ngài, hãy suy ngẫm về cách em có thể tin cậy những điều Đấng Cứu Rỗi dạy về hôn nhân ngay cả khi nó khác với những gì thế gian dạy.

Đọc Ma Thi Ơ 19:3–8 . Đánh dấu các từ hoặc cụm từ cho thấy quan điểm của Chúa về hôn nhân là như thế nào. Lưu ý rằng trong những câu này “để” có nghĩa là ly hôn, “phân rẽ” có nghĩa là tách biệt và “hồi ban đầu” có nghĩa là như được Thượng Đế thiết lập khi tạo ra thế giới.

1. Trả lời các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập của em:

Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy những lẽ thật nào về hôn nhân và ly hôn mà em mong muốn thêm nhiều người trên thế gian hiểu được? Tại sao?

Những cụm từ cụ thể nào trong đoạn này giúp em hiểu những điều Chúa Giê Su dạy?

Một trong những lẽ thật mà chúng ta có thể học được từ những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi là hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là một mối quan hệ thiêng liêng do Đức Chúa Trời thiết lập và được định là bền vững mãi mãi.

Xem thêm: Cây Thuốc Nam Chữa Bệnh Hở Van Tim Hữu Ích Không Thể Bỏ Qua, Cây Thuốc Trị Khỏi Bệnh Hở Van Tim

Lẽ thật này có thể giúp trả lời một số câu hỏi của em hoặc những câu hỏi của những người khác trên thế gian về hôn nhân như thế nào?

Cha Thiên Thượng mong muốn hôn nhân kéo dài mãi mãi. Trong khi ly hôn là tình trạng phổ biến trong thế giới ngày nay,Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã dạy: “Giải pháp cho hầu hết các vấn đề trong hôn nhân không phải là ly dị mà hối cải” (“Sự Ly Dị”, Liahona, tháng Năm năm 2007, trang 71). Cha Thiên Thượng của chúng ta đã tạo điều kiện cho hôn nhân trở nên vĩnh cửu và cho vợ chồng hạnh phúc và được thỏa mãn khi họ cố gắng tuân giữ các giao ước của mình, sống theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi và thường xuyên áp dụng nguyên tắc hối cải. Thật không may, đôi khi ly hôn là điều cần thiết. Như Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910–2008) đã giải thích, “Đôi khi có thể có nguyên nhân chính đáng cho việc ly hôn” (“What God Hath Joined Together”, Ensign, tháng Năm năm 1991, trang 74). Mặc dù chúng ta không nên phán xét những quyết định của người khác, nhưng mỗi chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc hôn nhân trong tương lai mà sẽ bền vững mãi mãi bằng cách tin cậy nơi Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài và học cách hết lòng tuân theo Hai Ngài.

Em học được gì về Cha Thiên Thượng khi biết rằng Ngài muốn các cuộc hôn nhân bền vững mãi mãi?

Sử dụng một số nguồn tài liệu sau đây để tìm kiếm thêm những lẽ thật giúp trả lời các câu hỏi mà em hoặc những người khác có thể có về hôn nhân. Suy ngẫm xem sự hiểu biết của em về kế hoạch cứu rỗi giúp trả lời một số câu hỏi như thế nào. Chuẩn bị chia sẻ điều em đã học được.

Các bài nói chuyện trong đại hội trung ương hoặc các video của Giáo Hội dạy về hôn nhân (hãy tìm kiếm trên trang kemhamysophie.com hoặc trong bảng danh mục đề tài trong tạp chí Liahona, số đại hội trung ương)

Một người thân đáng tin cậy đang kết hôn hạnh phúc mà em có thể liên lạc trong bài học

Những lời phát biểu trong phần “Tùy chọn: Muốn Học Hỏi Thêm?” của bài học

2. Ghi lại trong nhật ký ghi chép việc học tập hai lẽ thật mà em đã tìm thêm được và những câu hỏi mà các lẽ thật đó có thể giúp trả lời.

Học hỏi từ những tấm gương ngay chính

Phao Lô chỉ ra tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi dành cho Giáo Hội như một ví dụ về tình yêu cần có trong hôn nhân. Hãy đọc Ê Phê Sô 5:25 và tưởng tượng một cuộc hôn nhân sẽ như thế nào nếu người chồng và người vợ quan tâm đến nhau theo cách mà Đấng Cứu Rỗi quan tâm đến các tín hữu trong Giáo Hội của Ngài.

Việc chú trọng vào tấm gương của những người có cuộc hôn nhân ngay chính có thể củng cố đức tin của chúng ta rằng Thượng Đế sẽ ban phước lành này cho tất cả những người đang tìm kiếm điều này một cách trung tín, ngay cả khi một số người cần phải đợi đến sau cuộc sống trần thế mới có phước lành này.

Em có thể muốn xem video “Các Phước Lành Vĩnh Cửu của Hôn Nhân” (mã thời gian từ 6:23-8:40), có trên trang kemhamysophie.com, để tìm kiếm niềm vui có thể có được qua một cuộc hôn nhân ngay chính và đầy yêu thương.Ai là tấm gương cho em về việc tạo dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc và ngay chính? Những thuộc tính nào giống như Đấng Ky Tô đã giúp họ phát triển cuộc hôn nhân mà họ vui hưởng?

Tại sao là điều quan trọng cho em để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân trong tương lai từ bây giờ?

Hãy suy ngẫm những điều em đã học được trong bài học này về vai trò của hôn nhân trong kế hoạch của Thượng Đế và điều em cảm thấy khi mong chờ tương lai của mình.

Em sẽ làm gì bây giờ để chuẩn bị cho mình một cuộc hôn nhân vĩnh cửu?

Em có thể làm gì để nhận được sự giúp đỡ từ Đấng Cứu Rỗi để chuẩn bị?

Tùy Chọn: Muốn Học Hỏi Thêm?

Điều gì xảy ra với những người trung tín không có cơ hội có cuộc hôn nhân vĩnh cửu trong cuộc sống này?

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói:Một số anh chị em bị từ chối phước lành của hôn nhân vì các lý do thiếu các triển vọng xứng đáng, sức thu hút đồng tính, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần hay chỉ là sợ bị thất bại, làm lu mờ đức tin, ít nhất trong một giây phút. …

… Với sự tin tưởng, chúng làm chứng rằng Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô đã đoán trước và cuối cùng, sẽ bù đắp tất cả những điều thiếu thốn và mất mát cho những người hướng tới Ngài. Không một ai bị tiền định để nhận được ít hơn tất cả những gì mà Đức Chúa Cha dành cho con cái của Ngài.


(D. Todd Christofferson, “Tại Sao Chúng Ta Phải Kết Hôn và Có Gia Đình”, Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 52)